Dziś tańczę w ciemnościach.
Te kilka słów może być droższe niż pieniądze, słodsze niż cukier i coś na co dzisiaj mam ochotę, może być lepsze niż jutro i pojutrze, chcę je tylko usłyszeć, a potem mogę umrzeć.
Home Theme Ask me anything

Miuosh x Onar - Zostań 

(Źródło: nerwowosc, via princess-bene)

Ale zostań proszę ze mną, kiedy spadam.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter