Dziś tańczę w ciemnościach.
Te kilka słów może być droższe niż pieniądze, słodsze niż cukier i coś na co dzisiaj mam ochotę, może być lepsze niż jutro i pojutrze, chcę je tylko usłyszeć, a potem mogę umrzeć.
Home Theme Ask me anything

(Źródło: polskie-zdania, via i-dont-wanna-wake-up-anymore)

Wewnątrz jestem martwa.

Zeus, “Świt” 

(Źródło: smutne--oczy, via tanczacedeszczukrople)

(…)umarło coś we mnie i nic mi się nie chce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter